Region Hallands regler

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 med Region Halland


Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer

i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget.


Anslag lämnas till

Folkbildningsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet

Pensionärsverksamhet

Nykterhetsverksamhet


Den anslagsmottagande organisationen ska ha ingått en skriftlig överenskommelse

med Region Halland om samverkan för Hallands utveckling. Överenskommelsen

innefattar organisa-tionsuppdraget.Övergripande mål

Huvudmålet med anslagen är dels att stödja verksamhet som bidrar till utvecklingen av

regionen enligt Halland – bästa livsplatsen och strategin Förstärk kulturens kraft, dels att

utveckla distriktsorganisationernas ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande

funktioner.


Utifrån detta huvudmål gäller dessutom:

Anslagen ska göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang

för att delta i samhällsutvecklingen.

Organisationens verksamhet ska spegla en humanistisk grundsyn sådan den kommer till

uttryck i FN: s deklaration om mänskliga rättigheter, samt i FN: s barnkonvention.

Distriktsorganisationerna utformar fritt sina mål och sin verksamhet.Grundläggande förutsättningar

Anslaget ges till och används av distriktsorganisation. Det avser regional verksamhet.

Regional verksamhet är sådan som distriktet planerar och har genomförandeansvar för.

Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd. Det innebär att

medlemmarna/medlems-organisationerna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten.Uppföljning och kontroll

Distriktsorganisation som mottar anslag ger därmed Region Halland rätt att företa revision.

På begäran ska de uppgifter och verifikationer lämnas som Region Halland behöver för

sin granskning och sitt ställningstagande.

Distriktsorganisationen ska varje år lämna verksamhetsplan, verksamhetsberättelse,

ekonomisk berättelse och revisionsberättelse till Region Halland. Av dessa ska framgå

organisationens mål, hur anslaget använts, omfattningen av verksamheten och de resultat

som uppnåtts.2. Barn- och ungdomsorganisationer

Förutsättningar

Region Hallands anslag utgår till barn- och ungdomsorganisationers distriktsorganisation

vars verksamhet främjar barn och ungdomars intressen och är öppen för alla barn och ungdomar.


Distriktsorganisationen ska – om inte Region Halland beslutar annat – ha verksamhet som når

minst 200 medlemmar i åldern 7 – 25 år bosatta i Hallands län. Om organisationen bedriver

verksamhet även för andra åldersgrupper skall antalet medlemmar i åldern 7 – 25 år

utgöra minst hälften av det totala medlemsantalet inom regionen. Ungdomarna ska ha såväl

reellt som formellt inflytande samt egen ekonomisk redovisning och eget konto.


Dessutom ska organisationen ha lokalavdelningar i minst tre kommuner i länet.

Organisation som inte uppfyller grundförutsättningarna i föregående två stycken, men ändå

har en verksamhet som till betydande del är inriktad mot barn- och ungdomar, kan efter

särskild prövning erhålla anslag. Vid prövningen har verksamhetens betydelse för genomförandet

av strategierna i Bästa livsplatsen samt Region Hallands handlingsprogram för kultur, stor betydelse.Syftet med anslaget

Distriktsorganisationen ska använda anslaget enligt organisationsuppdraget för regional verksamhet,

utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda samt för verksamhetsutveckling.Medlem

Som medlem i organisation med barn- och ungdomsverksamhet räknas den som under närmast

föregående verksamhetsår varit registrerad medlem i lokalavdelning ansluten till distrikts-organisation

och erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Ungdomsorganisation som inte tillämpar denna

medlemsdefinition ska redovisa sitt medlemsantal samt sättet för beräkningen av detta.

Region Halland bedömer om redovisningen är godtagbar. När antalet medlemmar bestäms

ska beräkningen göras utifrån förhållandena den dag då närmast föregående verksamhetsår avslutades.
Fördelning vid samverkan

Om distriktsorganisation omfattar flera regioner baseras anslaget på medlemmar bosatta inom

Hallands län. För att erhålla anslag ska organisationen dock uppfylla de allmänna bestämmelserna

angående medlemmar, samt ha minst 100 medlemmar boende inom Hallands län.

Organisationen får då ett grundanslag som baseras på antalet medlemmar inom Halland delat

med 200. Övriga anslagsformer beräknas enligt de vanliga reglerna nedan.
Fördelningsmodell

Grundanslag40 % av det totala anslaget fördelas som grundanslag. Grundanslaget består av

en fast del om 45.900 kr samt en rörlig del, baserad på antal medlemmar över 300 stycken.

För varje år beräknas för den rörliga delen ett ”medlemsvärde”.

Fördelning av denna del sker enligt följande:

Medlem 301-600: 100% ”medlemsvärde” per medlem

Medlem 601-1000: 50 % ”medlemsvärde” per medlem

Medlem över 1000: Inget rörligt anslag

(Se också om garantiregel nedan samt om särskild prövning under Förutsättningar ovan i detta kapitel).Ledarutbildningsanslag

Högst 40 % av det totala anslaget fördelas som ledarutbildningsanslag. Fördelningen sker efter

mängden redovisade regionala deltagardagar med ledarutbildning. (Se definition nedan).

För varje år beräknas ett ”värde” per deltagardag samt ett anslagstak per organisation när det

gäller ledarutbildningsanslaget.Utvecklingsanslag

Lägst 20 % av det totala anslaget fördelas som utvecklingsanslag för utveckling eller

förändring av verksamheten. Denna del söks särskilt av organisationen (Se definition nedan).
Ansökan och utbetalning

Ansökan om anslag ska inlämnas till Region Halland senast den 15 april. Ansökningen ska

vara åtföljd av en redovisning dels av mängden regionala deltagardagar med ledarutbildning,

dels medlemsantal fördelat på kommuner. Dessutom ska antalet medlemmar i åldern 7 – 25 år framgå.


Organisation som vill söka utvecklingsanslag, kan inlämna ansökan om detta när som helst under året.


Beträffande övriga handlingar, som ska lämnas in under året; se under Uppföljning och kontroll i i

nledningen av detta regelverk.


Blanketter för ansökan och redovisningar finns hos Region Halland. Alla beräkningar avser närmast

föregående verksamhetsår. Alla inlämnade handlingar ska vara underskrivna av behöriga firmatecknare

hos organisationen. Redovisningen av medlemmar samt regionala deltagardagar med ledarutbildning

ska vara styrkt av revisor.


Distriktsorganisation som inte kommer in med ansökan och redovisningar i tid riskerar att gå miste om

sitt anslag. Vid försening ska en förklaring inlämnas senast tre veckor efter föreskriven sista ansökningsdag.


Preliminära anslagsbelopp för de tre anslagsformerna fastställs av Region Halland före anslagsårets

början. Slutliga belopp och fördelning på anslagsformer fastställs efter den 15 april när redovisning

öreligger. Normalt utbetalas 60 % av anslaget i maj månad och resterande (efter slutlig uträkning) i

september månad.Garantiregel

Organisation som föregående anslagsår varit anslagsberättigad men minskat sitt medlemsantal så att den understiger 200 medlemmar kan erhålla grundanslag även för det närmast följande året.Definition av ledarutbildning

För att vara anslagsberättigad ska ledarutbildning arrangeras och genomföras av distriktet. Den ska

samla deltagare från minst tre kommuner inom regionen eller genomföras i minst tre kommuner.

Ledarutbildningen måste omfatta minst 6 och högst 35 deltagare. Vid ledarutbildning tillämpas

inga åldersgränser. Utbildningens längd bör inte överstiga två veckor.


Vid redovisningen av utbildningen till Region Halland används måttet ”regionala deltagar-dagar”.

Följande krav ställs i övrigt på utbildningen för att den ska ge upphov till deltagardagar:


Endagskurs:Minst 5 timmar

Tvådagarskurs:Minst 10 timmar, ingen dag mindre än 4 timmar

Längre kurser:Minst 6 tim/dag, första och sista dagen minst 4 timmar


Med timmar avses lektionstimmar om 45 minuter. Endast deltagare bosatta i Hallands län ger

upphov till deltagardagar. Om deltagare utsedda av distriktet deltar vid utbildning som

riksförbundet eller annat distrikt arrangerar ger också de upphov till deltagardagar,

detta oavsett antalet deltagare från länet.


Utbildningen ska dokumenteras och verifieras på lämpligt sätt och styrkas med utförligt kursprogram.


Organisation som planerar att väsentligt förändra omfattningen av sin ledarutbildning ska anmäla

detta till Region Halland före verksamhetsårets början. Vid ökningar av verksamheten kan anslag

inte garanteras för hela ökningen.Definition av utvecklingsanslag

Syftet med denna anslagsform är att stimulera förnyelse och utveckling. Region Halland fördelar medel ur

utvecklingsanslaget efter ansökan/plan som ska innehålla syfte, mål, tidsplan och budget för den

utvecklingsverksamhet (det projekt) som planeras. Innehållet i utvecklingsverksamheten (projektet)

fastställs vid en dialog mellan organisationen och Region Halland.Definition av lokalavdelning

Med lokalavdelning menas att avdelningen ska var införd i distriktsorganisationens register över

lokalavdelningar och att det ankommer på medlemmarna och på organ som utses av medlemmarna

att besluta om avdelningens verksamhet.


Antalet lokalavdelningar i en ungdomsorganisation avgörs utifrån förhållandena den dag då senaste

verksamhetsår avslutades.