Arvode för ersättning vid styrelsearbete


Följande ersättningar utgår:


Reseersättning motsvarande statens milersättning f.n. 18:50 kr/mil


Ett årligt belopp á 9.500 kronor som fördelas till styrelsens ledamöter

som arvode för styrelsearbetet


1.200 kronor/år ersättning till web-master.